Юридична консультація: Яка різниця між запитом і зверненням?

27.05.2021

1

Фонд Інновацій та Розвитку Україна за підтримки Black Sea Trust for Regional Cooperation (Project of the German Marshall Fund) надає серію юридичних консультацій-роз’яснень доступною мовою про корупцію та методи боротьби з нею.

Сфери дії законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян» різняться. Втім, на практиці найчастіше можна спостерігати ситуації, коли особи направляють запити на інформацію, які по суті є зверненнями громадян, чи навпаки, або ж подають комбіновані запити-звернення. В таких випадках отримувачі подібних документів повинні самостійно визначати, з чим вони мають справу: із запитом, зверненням чи певним гібридом першого та другого. Від цього буде залежати подальша процедура розгляду документів. Вирішення зазначеного питання залежатиме не від форми того чи іншого листа, зокрема, його назви, а від його змістового наповнення.

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, яка перебуває у його володінні.

Натомість звернення  проявляється у формі пропозиції, клопотання, скарги чи заяви.

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, удосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. 

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їхньої діяльності.

Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

На відміну від запиту, де висловлюється лише прохання надати інформацію, у зверненні заявник сам надає інформацію, необхідну для його розгляду.

Ознаки Запит на інформацію Звернення громадян
Інформація, якої стосується документ Інформація вже відображена і задокументована або «готова і доступна», її лише необхідно надати на запит. Інформацію необхідно створити. Звернення спонукає адресата до вчинення дій (зміни певних практик, усунення недоліків, захисту прав тощо).
Хто може звернутись Фізичні особи; Юридичні особи; Об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень. Громадяни України; Особи, які не є громадянами України і законно перебувають на її території.
До кого можна звернутись Розпорядники інформації, визначені статтею 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, об’єднання громадян або посадові особи, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
Форма звернення та запиту Усна; Письмова; Інша форма на вибір запитувача (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запити можуть бути індивідуальними і колективними. Усна; Письмова. Звернення можуть бути індивідуальними та колективними. Існує можливість направлення електронної петиції, як особливої форми звернення.
Реквізити документа Ім’я (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; Підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі. Прізвище, ім’я, по батькові; місце проживання громадянина; суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги; дата та підпис; електронна пошта (для звернення в електронній формі) чи інші засоби зв’язку.
Процедура розгляду Розпорядник повинен надати наявну у нього запитувану інформацію у визначені законом строки. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом та характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи зобов’язані розглянути звернення та повідомити громадянина про результати розгляду у визначені законом строки. Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни розглядаються першими керівниками відповідних органів/підприємств.
Строки розгляду Загальний строк: не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. Спеціальні строки: - не пізніше 48 годин у разі обґрунтованості клопотання про термінове опрацювання запиту у випадках, визначених ч. 2 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»; - до 20 робочих днів у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних за рішенням розпорядника з повідомленням про це запитувача. Загальний строк: не більше 1 місяця від дня надходження звернення. Спеціальні строки: - звернення, порушені питання в яких не належать до компетенції органу – пересилаються за належністю впродовж строку, що становить не більше п’яти днів; – звернення, які не потребують додаткового вивчення розглядаються невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання; - не більше 45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо.
Оплата Інформація на запит надається безплатно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, відшкодовуються фактичні витрати на копіювання та друк у межах граничних норм. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. Безоплатно
Підстави відмови Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»; Особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені законом фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком; Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації». У письмовому зверненні не зазначено місце проживання; Письмове звернення не підписане автором (авторами); Із письмового звернення неможливо встановити авторство (анонімне); Не розглядаються повторні звернення одним і тим самим органом від одного і того самого громадянина з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті; Скарги, подані з порушенням установленого законом строку звернення, якщо зазначений термін не поновлено у зв’язку з його пропуском із поважних причин; Звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Відповідальність Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про доступ до публічної інформації: цивільна, адміністративна або кримінальна відповідальність, передбачена законодавством України. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян: цивільна, адміністративна або кримінальна відповідальність, передбачена законодавством України.

Наведені відмінності потрібно знати всім особам, які є суб’єктами відповідних відносин: заявникам та запитувачам, органам, яким направлено звернення, та розпорядникам публічної інформації, а також судам. 

Якщо запит на інформацію подано згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», але він за своїм змістом фактично є зверненням і відповідає вимогам Закону України «Про звернення громадян», розпорядник інформації зазвичай відмовляє у задоволенні такого запиту через невідповідність його предмета вимогам закону. І таке рішення є правомірним. Утім, зважаючи на принципи добросовісності й розсудливості, подальший розгляд таких запитів повинен відбуватись за процедурою, передбаченою Законом України «Про звернення громадян», про що запитувача інформують у п’ятиденний строк.

Якщо ж запит на інформацію за своїм змістом є комбінованим і поєднує в собі елементи звернення та запиту, то такий «запит - звернення» повинен розглядатися у відповідних частинах у строк та порядок, передбачені відповідними законами. При цьому розпорядник у п’ятиденний строк повинен відповісти по суті запиту, а також повідомити запитувача, що решта питань розглядатиметься як звернення згідно із Законом України «Про звернення громадян».

Більше інформації щодо доступу до інформації ви можете дізнатися із РЕКОМЕНДАЦІЇ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань додержання конституційного права людини і громадянина на доступ до інформації 

Юридичну консультацію підготувала експерт Фонду Інновацій та Розвитку-Україна та співавтор законів про Антикорупційний суд та про захист викривачів корупції Людмила Арахамія.

Проект "Збільшення спроможності громадськості боротися з корупцією на місцевому рівні" реалізується Фондом Інновацій та Розвитку-Україна за підтримки Black Sea Trust for Regional Cooperation» (Project of the German Marshall Fund)

Думки, висловлені в цій публікації, не обов'язково відображають точку зору Black Sea Trust або його партнерів